VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 512R FLÅTALØKKA SKOLE NYMOEN, GNR  7865 BNR 6 M. FL.

March 12, 2018

Til naboer
Berørte parter
Offentlige instanser og private høringsinstanser.                                                                     

 

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 512R FLÅTALØKKA SKOLE NYMOEN, GNR  7865 BNR 6 M. FL.

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12.8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljregulering av gnr. 7865 bnr. 6, samt deler av gnr. 7953/1, 7953/6, 7863/1, 7864/1, 7865/2,4, 7865/3.

 

Foreløpig planavgrensning fremgår av vedlagte kart. Den kan bli noe endret/innskrenket når konkret forslag til reguleringsplan foreligger.

Hensikten med planarbeidet

Buskerud Fylkeskommune har til hensikt å detaljregulere eiendommen gnr 7865/ bnr 6 hvor eksisterende Flåtaløkka skole står i dag. Detaljreguleringen vil også omfatte deler av omstøtende gnr og bnr. Grunnet omorganisering og redisponering av Fylkeskommunens skoleeiendommer i Kongsberg er det ønskelig med en noe høyere utnyttelse av eiendommen. I tillegg er eksisterende skoleanlegg nedslitt og det er behov for flere og nye fasiliteter. Tanken er også at det skal legges tilrette for mulige fellesfunksjoner med Tinius Olsen videregående skole.

 

Det har vært avholdt uformelt møte med Kongsberg kommune om reguleringsprosessen i desember 2017. Med bakgrunn i dette møtet ble det enighet om å igangsette reguleringsarbeidene med innsendelse av underlagsmateriale for oppstartsmøte, varsling av oppstart planarbeide etc. Oppstartsmøte bler avholdt 27.02.18.

 

Planområdets avgrensning
Eksisterende Flåtaløkka skole ligger på Lågens østside med Tinius Olsens vdg skole og kinoen som nærmeste naboer. Mot nord preges området av mindre og mellomstor trehusbebyggelse og et grøntdrag langs elven, som i dag benyttes som fri- og rekreasjonsområde. Mot øst og syd-øst er bebyggelsen preget av mer fast og regulær gatestruktur og hvor vi også finner byens gamle bibliotek.

 

Tinius Olsen vdg skole sine klare former, byens regulære gatestruktur og den gamle kinoens sirkulære form, samt Lågen og grøntarealets nære plassering til tomten, danner grunnlag og inspirasjon for å innpasse et nytt skoleanlegg som tar hensyn og forsterker disse elementer.

 

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt over, og er på ca. 18.000 m2.

 

Overordnede grep

  1. Tydelig og klar atkomstforhold og danne en formell forplass for skolen hvor det gamle  kinobygget inngår som et arkitektonisk element.

  2. Gode siktlinjer fra 17. Mai gata, men også et åpent bygg som dermed gir en så god nærhet til Lågen som mulig.

  3. Mulighet for å knytte seg til Tinius Olsen vdg skole på en naturlig måte

  4. Fortsette tanken om ”rommene mellom husene” og dermed bryte ned bygningsmassens volumer.

  5.  Muligheten for en faseutbygging ved at volumene kan settes sammen over tid.

  6. Forsterke turdraget langs Lågen og aktivisere dette arealet ved plassering av noen av skolens funksjoner i denne sonen.

  7. Variasjon i bygningsvolumene – stort romprogram/areal på begrenset tomt.

  8. Holde skoleprosjektet utenfor 200 års flommsonen.

  9. Volumene skal være variert og skalert for å tilpasse seg omkringliggende bebyggelse og dermed også passe inn sett fra Lågens vestside.

  10. Legge til rette for at ny gangbro trolig vil komme i nærheten av Flåtaløkka skole og Tinius Olsen vdg skole.

 

Reguleringen vurderes ikke å være omfattet av § 2-4 i forskrift om konsekvensutredning.

 

Utbyggingsavtale

Det varsles også med denne kunngjøring at tiltaket kan utløse behov for utbyggingsavtale mellom grunneier/utbygger og kommunen. En eventuell utbyggingsavtale vil ta utgangspunkt i dokument III-10-1 Retningslinjer og standardtekst for utbyggingsavtaler.

 

Forslagstiller og grunneier
Tiltakshaver er Buskerud Fylkeskommune
Plankonsulent er MAP Arkitekter AS

 

Merknader til oppstartmelding
Spørsmål, merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan rettes til:

MAP Arkitekter AS
Sommerrogaten 1
0255 Oslo

eller sendes elektronisk via e-post til begge mailadresser:

gtm@map-ark.no  og   smv@map-ark.no

 

Merknadene blir samlet og kommentert av MAP Arkitekter AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

 

Frist for merknader er satt til 26.03.2017

 

Videre saksgang
Etter meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli ferdig utarbeidet for deretter å bli sendt til kommunen for saksbehandling. Det vil avholdes dialogmøter underveis. Etter første gangs saksbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen

Guy Tschudi-Madsen   Signe Marie Vestre

Arkitekt, daglig leder              Saksarkitekt

                                                 

Please reload